بر اساس آمار بانک صادرات در سومین روز برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در بخش حضوری ۱۲۵ هزار تراکنش خرید به ارزش ۱۴۹ میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

بر اساس آمار بانک صادرات در سومین روز برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در بخش حضوری ۱۲۵ هزار تراکنش خرید به ارزش ۱۴۹ میلیارد ریال به ثبت رسیده است.مقاله اصلی