رضا اسدی که به جای احمد نوراللهی و با همان شماره پیراهن ۸ برای پرسپولیس بازی می کند، هنوز نتوانسته آن طور که باید خودی نشان دهد.

رضا اسدی که به جای احمد نوراللهی و با همان شماره پیراهن ۸ برای پرسپولیس بازی می کند، هنوز نتوانسته آن طور که باید خودی نشان دهد.مقاله اصلی